Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

portálu www.morezliav.sk

Nad činnosťou spoločnosti Phoenix Corporation, s.r.o., sídlo:  Kalinkovo 578, 900 43 Kalinkovo, IČO:  36 74 57 74, DIČ: 202 233 19 38, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 44838/B je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“) so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 , fax č.: 02/ 58272 170.


I. Vymedzenie základných pojmov

Pokiaľ nie je v konkrétnej ponuke Voucheru uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:

1. Prevádzkovateľom internetových stránok www.morezliav.sk je spoločnosť Phoenix Corporation, s.r.o., sídlo:  Kalinkovo 578, 900 43 Kalinkovo, IČO:  36 74 57 74, DIČ: 202 233 19 38, bankové spojenie ČSOB, číslo účtu: 4014788466/7500, IBAN: SK79 7500 0000 0040 1478 8466, SWIFT: CEKOSKBX. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 44838/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2. Sprostredkovateľ je spoločnosť Phoenix Corporation, s.r.o., sídlo:  Kalinkovo 578, 900 43 Kalinkovo, IČO:  36 74 57 74, DIČ: 202 233 19 38, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 44838/B. Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj Voucheru zo strany Poskytovateľa Zákazníkovi na Stránke. Prevádzkovateľ na svojej Stránke umožňuje Zákazníkovi získať časovo obmedzený Voucher na určitý tovar / službu. Možnosť získania Vouchera na daný tovar / službu môže byť podmienený objednaním vopred stanoveným počtov Zákazníkov. Poskytovateľ sa zaviazal, že bude akceptovať Klientmi predložené Vouchery.

3. Prevádzkovateľ len sprostredkováva uzatvorenie zmluvy medzi Zákazníkom a Poskytovateľom, na základe ktorej príde následne k dodaniu objednaného tovaru či poskytnutiu služby.

4. Dodávateľom tovaru či Poskytovateľom služby (ďalej len "Poskytovateľ") sa rozumie osoba odlišná od Prevádzkovateľa, ktorá predáva konkrétne Vouchery ponúkané na Stránke, pričom Poskytovateľ je v ponuke tovaru / služby vždy predtým presne identifikovaný.

5. Zákazník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi Voucher na Stránke.

6. Spotrebiteľom sa rozumie osoba, ktorá získala Voucher od Prevádzkovateľa, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

7. Strany sú Sprostredkovateľ a Zákazník.

8. Predmet sprostredkovania je sprostredkovanie predaja Voucheru.

9. Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja Voucheru uverejnená na Stránke.

10. Voucher je potvrdenie o práve Zákazníka voči Poskytovateľovi, aby mu tento za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Vouchery poskytol Plnenie uvedené v danej Ponuke a /alebo Vouchery

11. Plnenie je tovar alebo služba uvedená v Ponuke alebo Vouchery.

12. Stránka je internetová stránka Sprostredkovateľa www.morezliav.sk; zlavy.europa2.sk, zlavy.tv8.sk, zlavy.banoviny.sk, zlavy.radiowow.sk, zlavy.jemne.sk, zlavy.antenarock.sk.

13. Zmluvou uzavretou na diaľku podľa § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

14. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Zákazníka, popr. Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.


II. Obsah vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom

1. Sprostredkovateľ zverejňuje na Stránke v určitých časových intervaloch (denných alebo iných intervaloch) Ponuky na Vouchery, ktorých kúpu si Zákazník môže objednať a ktoré si Zákazník môže kúpiť.

2. Obsahom vzťahu medzi Sprostedkovateľom a Zákazníkom je záväzok Sprostredkovateľa, umožniť Zákazníkovi získať Voucher na tovar / službu popísanú Poskytovateľom v ponuke a záväzok Zákazníka zaplatiť za tento Voucher dohodnutú cenu na účet Sprostredkovateľa za stanovených podmienok.


III. Objednanie Vouchera

1. Ponuka Vocuheru je aktívna jej zverejnením na Stránke. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť Voucheru je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Sprostredkovateľom. Aktívnosť Ponuky, t.j. vznik záväzku Poskytovateľa vyplývajúceho z Voucheru, nie je limitovaná počtom Zákazníkov, ktorí si Vouchery z tej ktorej Ponuky zakúpia, ak nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak.

2. V prípade zakúpenia viacerých totožných Voucherov, bude pri poskytovaní Plnenia zo strany Poskytovateľa zohľadnený vždy len jeden Voucher pri poskytovaní aktuálneho Plnenia (napr. pri návšteve reštaurácie nie je možné pri uhrádzaní jedného účtu uplatniť viac ako jeden Voucher, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak). Voucher je možné využiť iba jednorazovo, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

4. Odoslaním objednávky Sprostredkovateľovi sa objednávka pre Zákazníka stáva záväznou.

5. Sprostredkovateľ elektronicky potvrdí objednávku bezodkladne po jej doručení prostredníctvom elektronickej komunikácie na e-mailovú adresu Zákazníka, ktorú Zákazník v objednávke uviedol.

6. Proces tvorby vystavenia objednávky Zákazníka pozostáva z nasledujúcich krokov:

a) výber Voucheru a kliknutie na tlačidlo „Objednať so záväzkom zaplatiť“

b) v sekcii „Potvrdenie objednávky“ Zákazník:

o    uvedie svoj e-mail,

o   zvolí spôsob platby (od tohto sa odvíja aj spôsob doručenia Voucheru),

o    vyjadrí svoj ne/súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami,

o    vyjadrí svoj ne/súhlas so spracovávaním osobných údajov v súlade so

znením zákona 122/2013 Z. z. o osobných údajoch platnom znení,

o   vyjadrí svoj ne/súhlas so zasielaním nových zliav e-mailom.

7. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii so Sprostredkovateľom a pri úhrade uvádza Zákazníka číslo objednávky / Voucheru. 

8. Objednávku môže Zákazník odvolať e-mailom doručeným Sprostredkovateľovi, ak toto odvolanie dôjde Sprostredkovateľovi skôr ako Sprostredkovateľ vykoná akceptáciu objednávky postupom podľa Obchodných podmienok. Objednávka sa zrušuje aj v iných prípadoch podľa Obchodných podmienok.

9. V prípade, ak sa na aktiváciu Ponuky vyžaduje objednanie a kúpa Voucheru určitým počtom Zákazníkov, a tento počet sa počas doby trvania Ponuky nedosiahne, Objednávka a/alebo kúpa Voucheru sa zruší. Uhradené ceny za Vouchery, pri ktorých nedošlo k aktivácii Ponuky, budú Zákazníkovi vrátené na účet, z ktorého zrealizoval uhradenie ceny za Voucher, a to do 15 dní od zrušenia kúpy Voucheru. Skutočnosť, že sa na aktiváciu Ponuky vyžaduje objednanie a kúpa Voucheru určitým počtom Zákazníkov, musí byť výslovne uvedená v danej Ponuke.

10. Zákazník vyhlasuje, že je spôsobilý na uzatváranie takýchto zmlúv cez internet. V prípade, že Ponuka Poskytovateľa je spojená s predajom alkoholu, tabaku a tabakových výrobkov a erotických pomôcok, Zákazník môže zrealizovať nákup Voucheru a využiť zľavu, len keď má viac ako 18 rokov. Zákazník tiež vyhlasuje, že spĺňa aj iné podmienky uvedené v konkrétnej ponuke a Sprostredkovateľ nezodpovedá, ak Zákazník uvedie nesprávne údaje pri zakúpení Voucheru.

11. Zákazník nesmie využívať Stránku na získanie kontaktu na Poskytovateľa prezentujúceho Tovar a Služby na Stránke za účelom uskutočnenia nákupu mimo Stránky Sprostredkovateľa, priamo u Poskytovateľa.

12. V prípade, ak Zákazník vystupuje pri kúpe Voucheru v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva Voucher na účely podnikania, má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi ihneď po zakúpení Voucheru na emailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v Ponuke. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Zákazník uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo Voucheru a dátum úhrady Voucheru. Ak skutočnosť v zmysle prvej vety Zákazník Poskytovateľovi neoznámi, deklaruje že nie je zdaniteľnou osobou pričom týmto nie je nijako dotknuté právo Zákazníka na obdŕžanie daňového dokladu od Poskytovateľa po využití Voucheru.

13. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Voucheru vydáva ako ich predajca Poskytovateľ. Zákazník berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je len Sprostredkovateľom, nie je predajcom či poskytovateľom Plnenia či Voucheru.


IV. Dodanie Vouchera

1. Za doručenie Vouchera Zákazníkovi sa považuje:

  • doručenie e-mailu, ktorého prílohou je Voucher, ktorý bol uvedený v objednávke,
  • poštou na adresu uvedenú v objednávke Zákazníka pri spôsobe platby na dobierku.

2. Cena za doručenie Vouchera sa môžu meniť v závislosti od cien príslušného poštového podniku. Aktuálna cena za doručenie je vždy uvedená v objednávke pri výbere spôsobu doručenia.

3V prípade, že si kupujúci nepreberie Voucher odoslaný na dobierku, si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2,50 € do 14 dní od doručenia upomienky na zaplatenie na jeho účet: 4014788466/7500, IBAN: SK79 7500 0000 0040 1478 8466, SWIFT: CEKOSKBX.

4. Vytlačený Voucher je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Vouchera.


V. Podmienky použitia Vouchera

1. Podmienky použitia Vouchera (hlavne doba jeho platnosti) sú uvedené priamo na ňom, alebo v ponuke tovaru či služby na Stránke a Zákazník sa zaväzuje ich dodržiavať.

2. Podmienkou použitia Voucheru Zákazníkom je uhradenie jeho ceny v plnej výške.

3. Zákazník je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne a včasné doručenie kupónu. Zákazník je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania Vouchera pred ich definitívnym odoslaním Prevádzkovateľovi.

4. V rámci jednej objednávky (tj. v rámci jedného čerpania výhod vyplývajúcich z Voucheru u Poskytovateľa) môže Zákazník objednať len jeden Voucher, pokiaľ Poskytovateľ (Prevádzkovateľ v ponuke) nestanoví inak. Rovnako pokiaľ Poskytovateľ nestanoví inak, je možné Voucher použiť len jedenkrát.

5. Voucher je prenosný, nie je viazaný na konkrétneho Zákazníka, pokiaľ v ponuke nie je stanovené inak.

6. V prípade, že Zákazník vymení Voucher za nižší ako je jeho pôvodná hodnota (pokiaľ je to možné), nemá nárok na doplatenie hodnoty Vouchera alebo nový Voucher na zostatok hodnoty pôvodného bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, príp. Sprostredkovateľa.

7. Po uplynutí doby platnosti Vouchera stráca Zákazník nárok na dodanie tovaru či poskytnutie služby bez nároku na vrátenie ceny, záväzok Poskytovateľa uplynutím doby platnosti Vouchera zaniká.

8. Sprostredkovateľ ani Poskytovateľ nenesú zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie, či zničenie Vouchera.


VI.    Platobné podmienky a ceny za Voucher

1. Cena ponúkaného tovaru / služby je vždy uvedená v ponuke na Stránke v rámci uvedenej zľavy, ktorá je poskytovaná Poskytovateľom.

2. Zákazník je povinný zaplatiť za Voucher kúpnu cenu v zmysle pokynov od Sprostredkovateľa.

3. Platba za Voucher môže byť uskutočnená nasledujúcimi spôsobmi:

  • Platba platobnou / kreditnou kartou - platbu uskutoční Zákazník kartou podľa inštrukcií, ktoré obdrží pri objednávaní Voucheru,
  • Platba bankovým prevodom - platbu uskutoční Zákazník bankovým prevodom podľa inštrukcií, ktoré obdrží e-mailom po objednaní Voucheru,
  • Platba formou PayPal (možná len pri Objednávke nad 15,01 eur) - platbu uskutoční Zákazník formou PayPal podľa inštrukcií, ktoré obdrží pri objednávaní Voucheru,
  • Platba na dobierku (možná len pri Objednávke nad 15,01 eur) - zásielka s Voucherom bude Zákazníkovi vydaná až po zaplatení príslušnej sumy na pošte.

4. Cena za ponúkaný tovar alebo službu je vždy uvedená na Stránke v rámci uvedenej poskytovanej zľavy. Zákazníkovi vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu uverejnenú na Stránke Sprostredkovateľa za Voucher, ktorý si objednal a Sprostredkovateľovi vzniká povinnosť doručiť Zákazníkovi objednaný Voucher.


VII.    Zodpovednosť Sprostredkovateľa 

1. Informácie o pôvodných cenách (pred zľavou) a zľavách uvedených na Stránke sú poskytované na základe informácií získaných od Poskytovateľa a Sprostredkovateľ tak nenesie zodpovednosť za ich správnosť. Sprostredkovateľ vždy v dobrej viere berie informácie od Poskytovateľa o cenách ako pravdivé.

2. Poskytovateľ ako dodávateľ Voucheru ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:

a.    za kvalitu a rozsah Plnenia,

b.   za dodanie Plnenia,

c.   za naplnenie práv Zákazníka z Voucheru,

d.   za pravdivosť a úplnosť Ponuky a

e. za plnenie všetkých práv Zákazníka vyplývajúcich Zákazníkovi z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti s kúpou Voucheru ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.

3. Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 2 tohto článku, čo Zákazník berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné dodanie Voucheru spôsobom podľa týchto VOP.

4. Zákazník je vzhľadom na vyššie uvedené povinný svoje práva, hlavne zodpovednosť za vady, či prípadné reklamácie uplatňovať priamo u Poskytovateľa.

5. Sprostredkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poskytnutie zľavy u Poskytovateľa, lebo Sprostredkovateľ o zľavách prostredníctvom svojich internetových stránok len informuje.

6. Sprostredkovateľ nezodpovedá tiež za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s použitím služby / tovaru.

7. Sprostredkovateľ zodpovedá len za sprostredkovateľskú činnosť vykonávanú pre Poskytovateľa, ako aj za správne platby od Zákazníkov a získavanie údajov potrebných na uzatvorenie zmluvy.

8. Sprostredkovateľ upozorňuje, že niektoré Plnenia, ktoré môžu byť poskytnuté na základe Voucheru, môžu byť nebezpečné (ako napríklad adrenalínové športy a pod.) a je plne na uvážení Zákazníka, či o Plnenie prejaví záujem.


VIII. Reklamácia

1. Sprostredkovateľ vybavuje reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a platnými právnymi predpismi SR.

2. V prípade, ak Zákazník v lehote podľa týchto Obchodných podmienok neobdrží Voucher, alebo Voucher obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené na Stránke, príp. Voucher bude mať iné vady, Zákazník môže vady reklamovať.

3. Zákazník je povinný reklamáciu podať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia Voucheru. V prípade ak Voucher nebol doručený, začína plynúť lehota na podanie reklamácie v posledný deň, kedy mal byť Voucher doručený.

4. Zákazník je povinný reklamáciu podať písomne na adresu helpdesk@morezliav.sk .

5. Pri uplatnení reklamácie Prevádzkovateľ Zákazníkovi e-mailom potvrdí uplatnenie reklamácie.

6. Prevádzkovateľ je povinný reklamáciu vybaviť do 30 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie. V prípade, že reklamácia v danej lehote nebude vybavená, je Zákazník oprávnený od zmluvy odstúpiť.


IX.    Odstúpenie od zmluvy

1. Sprostredkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy najmä z dôvodu, že Objednávku nebolo možné potvrdiť, najmä pre chybne uvedenú e-mailovú adresu alebo iné technické problémy s doručením potvrdenia objednávky, ktoré nespôsobil Sprostredkovateľ.

2. Sprostredkovateľ má právo stiahnuť ponuku zo stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má ponuka inú vadu. V takom prípade Poskytovateľ okamžite podnikne všetko preto, aby kontaktoval Zákazníka, ktorý na základe takej ponuky kúpil Voucher. V prípade, že Zákazník zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny a nemá záujem použiť zaplatenú cenu na kúpu iného Vouchera, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 7 pracovných dní.

3. V prípade, že Poskytovateľ nedodá objednaný tovar či neposkytne objednanú službu z dôvodov na jeho strane, a to ani po písomnej výzve Zákazníka má Zákazník právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej čiastky.

4. Zákazník / Spotrebiteľ má právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Voucheru.

Zákazník môže odstúpiť od zmluvy jedine v prípade, že zakúpený Voucher u Poskytovateľa ešte neuplatnil.

5. Zákazník / Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Voucheru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.Poučenie o práve Zákazníka / Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy:

Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov Spotrebiteľ má právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Voucheru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Voucheru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

            Ak Sprostredkovateľ poskytol Spotrebiteľovi informácie o možnostiach odstúpenia podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Sprostredkovateľ dodatočne splnil informačnú povinnosť.

            Ak Sprostredkovateľ neposkytol Spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ani v dodatočnej lehote najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa prvého odseku, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa prvého odseku.


6. Zákazník / Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe na adresu Kalinkovo 578, 900 43 Kalinkovo, Slovenská republika alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie na adresu helpdesk@morezliav.sk (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy").

7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Sprostredkovateľovi najneskôr v posledný deň 14-dennej lehoty, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia Voucheru.

8. Pri pochybnostiach o doručení sa Zákazníkom / Spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Zákazník vie preukázať jeho odoslanie na adresu, ktorú Zákazníkovi - v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami – oznámil Sprostredkovateľ alebo na adresu, ktorej zmena bola Zákazníkovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy.

Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Sprostredkovateľovi, z dôvodov uvedených v § 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu, ktorú Zákazníkovi - v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami – oznámil Sprostredkovateľ alebo na adresu, ktorej zmena bola Zákazníkovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy.

9. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Zákazník.

10. Ak Sprostredkovateľ preukázateľne zistí, že Zákazník Voucher, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, od ktorej Zákazník odstúpil alebo chce odstúpiť, už platne použil, nevráti Zákazníkovi kúpnu cenu a v prípade, že ju Zákazníkovi už vrátil, Zákazník má právo požadovať jej uhradenie. V prípade, že Sprostredkovateľ odmieta Zákazníkovi vrátiť kúpnu cenu z dôvodu použitia Vouchera bezodkladne Zákazníkovi predloží hodnoverný dôkaz, ktorý proklamuje túto skutočnosť.

11. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Zákazníkovi / Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Zákazník / Spotrebiteľ má právo dohodnúť sa so Sprostredkovateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Zákazníkovi / Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

12. Sprostredkovateľ nie je povinný uhradiť Zákazníkovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Poskytovateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Zákazník / Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Sprostredkovateľom.


Poučenie Zákazníka / Spotrebiteľa

13. Ak Kupujúci zaprie uskutočnenie objednávky, môže byť v spolupráci s jeho internetovým providerom použitá jeho IP adresa uvedená v interných štatistikách stránky na overenie tejto skutočnosti.

14. V prípade že Kupujúcim je osoba mladšia ako 15 rokov, všetky podmienky na seba preberá a je zodpovedný za ich plnenie rodič dieťaťa alebo jeho zákonný zástupca.

15. Je povinnosťou majiteľa emailovej adresy (resp. telefónneho čísla) kontaktovať Predávajúceho, ak mu bol doručený email (resp. sms správa) o registrácii alebo zaevidovaní objednávky z adresy helpdesk@morezliav.sk, ak takúto objednávku neurobil.


X.    Ochrana osobných údajov

1. Pri objednávke sú povinne vyžadované iba údaje nevyhnutne potrebné pre úspešné získanie Vouchera. Poskytnuté údaje budú použité pre splnenie zákonných povinností, záväzkov uvedených v zmluve a v týchto Obchodných podmienkach, ako je napr. vybavenie objednávky, poprípade k vybavovanie reklamácií, apod.

2. Osobné údaje sú tiež spracovávané prostredníctvom elektronickej databázy pre rokovania nevyhnutné a úzko spojené s plnením povinností Sprostredkovateľa a realizáciou zmluvy a tiež prípadne prostredníctvom tretích subjektov - spracovateľov osobných údajov zodpovedných za svoje konanie.

3. Sprostredkovateľ zaručuje Zákazníkovi ochranu jeho osobných údajov, ktoré zadal pri registrácii alebo objednávke služieb. Tieto údaje sú chránené na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o osobných údajoch platnom znení.

4. Zákazník a Sprostredkovateľ sa zaväzujú vzájomne zaobchádzať dôverne so všetkými podkladmi a informáciami, ktoré sú výslovne označené ako dôverné, ktorých dôvernosť vyplýva zo zákona, alebo rozpoznateľne nie sú určené pre tretiu osobu, a teda nebudú poskytované tretej strane, pričom údaje budú použité iba pri vzájomnej komunikácii, prípadne pri spravovaní objednaných služieb.

5. Zákazník prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú správne a pravdivé.


XI.    Záverečné ustanovenia

1. Tieto Obchodné podmienky používania sú platné a účinné od 10. 10. 2014.

2. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú právne predpisy platné v Slovenskej republike, najmä Občiansky zákonník a zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Obchodné podmienky sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Sprostredkovateľ a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle Sprostredkovateľa.

4. Sprostredkovateľ má právo zmeniť, upraviť alebo nahradiť tieto Obchodné podmienky novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú Obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. To neplatí, ak zmena týchto Obchodných podmienok vyplýva zo zákona a zároveň zo zákona vyplýva, že zmena Obchodných podmienok sa má týkať aj Zákazníkov, ktorí už majú uzavretú zmluvu. Opravy chýb v písaní a počítaní sa nepovažujú za zmenu Obchodných podmienok.

5. Sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za následky, ktoré postihnú Zákazníka, ak ich nebude rešpektovať.Súhlas Zákazníka so spracovaním osobných údajov 

           Súhlasím, aby moje osobné údaje, uvedené v predmetnej Objednávke spracoval Sprostredkovateľ v súlade so znením zákona 122/2013 Z. z. o osobných údajoch platnom znení. Uzatvorením Zmluvy / Objednávky udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v predmetnej Zmluve / Objednávke. Zákazník zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzatvorenia Zmluvy / Objednávky. Pri spracovaní osobných údajov je Sprostredkovateľ povinný dbať na to, aby zachovávala mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch osôb v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovi bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť osobných údajov, taktiež je povinná dbať na to, aby Zákazník neutrpel ujmu svojich práv, najmä na práve o zachovaní ľudskej dôstojnosti a dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do jeho súkromného a osobného života. Táto povinnosť platí do doby, keď sa chránený údaj stane verejne známym alebo do chvíle, keď je jedna strana povinná tento údaj poskytnúť tretej osobe na základe zákona alebo táto povinnosť je uložená orgánom, ktorý je k tomu splnomocnený zákonom. Sprostredkovateľ sa zaväzuje túto povinnosť dodržiavať aj po skončení zmluvného vzťahu so Zákazníkom.

Spolu sme 252 417 zákazníkom ušetrili už 10 649 908.66 € nákupom 363 517 kupónov, čo je 42.19 € na zákazníka

Chcete dostávať ponuky na e-mail?

Pre partnerov Kontakt Obch. podmienky

Získajte nových zákazníkov pre svoj biznis. Poradíme Vám, ako prilákať viac klientov.

Vytvorte si zľavu u nás a inzerujte ihneď.